Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.medacshop.cz.

společnosti MEDAC, spol. s r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost MEDAC, spol. s r.o., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 2034/36, PSČ 621 00, IČO: 60720441, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16457 (dále jen „prodávající“), provozuje internetový obchod na webové adrese www.medacshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

1.1.1. adresa pro doručování: MEDAC, spol. s r.o., Maříkova 2034/36, Řečkovice, 621 00 Brno;

1.1.2. adresa elektronické pošty: eshop@medac.cz;

1.1.3. telefonické spojení: 541 240 837;

1.1.4. bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-4536560207/0100, měna účtu: CZK (dále jen „účet prodávajícího“).

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.

3.4. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků.

4.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží;

4.4.3. způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující dává úplný souhlas se zněním obchodních podmínek. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Odeslat objednávku“, nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.

4.7. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat v libovolném provedení.

4.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty.

4.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a není přístupná.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Podrobné platební podmínky jsou dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Doprava a platba“, a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

5.2. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu

6.1. Přepravu a dodání zboží zajišťuje prodávající pouze v rámci České republiky prostřednictvím České pošty jako bezdokladovou doporučenou dobírku. Jiné způsoby dopravy a platby jsou vyloučeny. Objednávka je kupujícímu vyřizována a expedována v nejkratším možném termínu. Dodací lhůta činí zpravidla 2-3 pracovní dny od okamžiku doručení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

6.2. Náklady na balné a dopravu činí 150 Kč vč. DPH, není-li stanoveno jinak.

6.3. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2. Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího (poštovní adresa: MEDAC, spol. s r.o., Maříkova 36, 621 00 Brno, e-mailová adresa: eshop@medac.cz) formou jednostranného právního jednání, a to s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jména, adresy a bankovního spojení kupujícího.

7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu.

7.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za zboží, které od kupujícího obdržel, vyjma nákladů na dodání. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné).

7.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6. Kupující se zavazuje, že zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle prodávajícímu zpět nebo je předá na adrese: MEDAC, spol. s r.o., Maříkova 2034/36, Řečkovice, 621 00 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

7.7. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží.

7.8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce (i) zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a (iii) zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

7.10. Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy ve smyslu čl. 7.1. pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

8. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

8.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil.

8.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: MEDAC, spol. s r.o., Maříkova 2034/36, Řečkovice, 621 00 Brno (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese: eshop@medac.cz. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu.

8.6. V okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží, informuje prodávající kupujícího o vyřízení reklamace elektronickou poštou na jeho adresu a případně také telefonicky.

8.7. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, pozdější reklamace nebude uznána.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající zajišťuje plnou ochranu osobních údajů kupujícího. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky a příp. pro další účely, s nimiž dá kupující výslovný samostatný souhlas.  Přístup k osobním údajům je zamezen všem osobám, jež nemají oprávnění s těmito osobními údaji nakládat. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma splnění povinností vyplývající z právních předpisů, a vyjma výslovného souhlasu Kupujícího s tímto poskytnutím jiným osobám.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou k naplnění účelu dle odst. 9.1. v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.4. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o sdělení, zda a jaké osobní údaje má Prodávající o Kupujícím k dispozici. Sdělení provede Prodávající bez zbytečného odkladu. Jestliže Prodávající zpracovává nesprávné osobní údaje či neaktuální osobní údaje, je Kupující oprávněn požádat o opravu, a to prostřednictvím e-mailu medac@medac.cz.

9.5. Na výše uvedený e-mail je Kupující oprávněn vznést podněty příp. stížnosti na zpracovávání svých osobních údajů Prodávajícím.

9.6. Prodávající získává osobní údaje Kupujícího na základě této objednávky. Příp. při vstupu Kupujícího na webové stránky Prodávajícího, kde je automaticky zaznamenána IP adresa, webová stránka, z které Kupující Prodávajícího navštívil, datum a délka návštěvy.

9.7. Prodávající také získá a zpracovává osobní údaje Kupujícího v případě poskytnutí osobních údajů Kupujícím, např. v případě registrace Kupujícího, z veřejně přístupných rejstříků, příp. prostřednictvím obchodních zástupců Prodávajícího.

9.8. Za účelem informování o nabízených službách a produktech Prodávajícího může Kupující poskytnout své osobní údaje Prodávajícímu. Kupující je oprávněn se z těchto informačních produktů kdykoli odhlásit prostřednictví e-mailu: medac@medac.cz, odhlašovací odkaz v informačním e-mailu.

9.9. V případě, že má Kupující zájem o poskytování informací o nabízených službách a produktech (informační e-mail), pak vyplněním Souhlasu se zasíláním novinek, uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem.

9.10. Plné znění prohlášení o zásadách o zpracování osobních údajů Prodávajícím je k dispozici www.medac.cz/zasadyzpracovani. 

 

10. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost dosavadních smluvních vztahů: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

10.2. Přijetí obchodních podmínek: Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

10.3. Prohlášení kupujícího k obchodním podmínkám: Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 4.5, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu ze dne 1. 11. 2014..

MEDAC, spol. s r.o.